Fatih Sultan KAR

Rize çayının tarihinden kesitler

 • 0
 • 0
 • 98

Kemal Atilla Rize Çay Tarihi için önemli bir isimdir. İlk önce Rize Ziraat ve Bahçe Kültürleri Müdürü ardından da Çay Tarımı genel direktörü olarak Rize’de bulundu Bu süreçte konuları Rize olan ( Çay, bambu, sanat soğudu ziraatı ve sanatı Ziraat Vekâleti Narenciye ve Çay Fidanlıkları – Çay Tarımı ve Tekniği ve Rize Vilayeti Haritalı İlmi isimli üç eser yayınladı. Kemal Atilla’nin 21 Mayıs 1939 tarihinde Rize Ziraat Bahçe’sinde yaptığı konuşmayı sizlerle paylaşıyorum.  

RİZE VE ÇAY TARIMI 
Çayın iklim şartları ve Türkiye çay mıntıkası başlığı altında çayın bir yerde ekonomik ürün verecek tarzda yaşayabilmesi için oranın senelik yağış miktarının 1500 milimetreden fazla olması, yağışın senenin bütün mevsimlerinde bilhassa çayın büyüme devresi olan ilkbahar, yaz ve güz mevsimlerinde uygun tarzda düşmesi gerekmektedir. Çayın, senelik yağış miktarı 900 milimetre olan yerlerde bile yetişip kârlı mahsul verebileceğini söyleyenler varsa yanılgıdadırlar. Türkiye’nin senelik çay ihtiyacı 95000 kilo kadardır. Bu tamamen dışarıdan, yabancı memleketlerden gelmekte ve vatanımızdan yabancı memleketlere senede 2000000 lira kadar para gitmektedir. Türkiye’de Rize ve Artvin vilâyetler ile Trabzon vilâyetinin Of ve Sürmene ilçeleri sahilleri çay ziraatına uygundur. Çünkü buralarda ekseriya senelik yağış miktarı 2500 milimetreyi geçer. Her ne olursa olsun çay mıntıkamız Rize’de Türkiye’nin çay ihtiyacını karşılayacak, hatta başka memleketlere çay ihracatı yapacak kadar çay yetiştirmek mümkün olacaktır. Çay tarım ve tekniği Türkiye’de bu mıntıkanın rakipsiz, güvenli bir işi ve bir kazanç kaynağı olacaktır.

ÇAY CUMHURİYET’İN ARMAĞANIDIR
Mıntıkanın “bu hususiyeti Cumhuriyet Hükümetine kadar düşünülmemiş ve görülmemiştir. Çayın Rize’nin kurtuluşu olduğunu düşünmek ve görmek şerefi Cumhuriyet Hükümetine nasip olmuştur. Bu görüş Cumhuriyetle beraber doğmuş, 1937 senesinde kesin bir şekil almıştır. Bu girişmenin önemli işlerinden biri Rize’de bir çay fidanlığı kurulması olmuştur. Hükümet Rize’yi Türkiye’nin çay mıntıkası saymış, ziraat vekâletince çay fidanlığı ve bahçesi yapılmak üzere Rize’de bir yer satın almıştır. Bu yer Rize şehrinin Hayrat Mahallesi’nde, 111 dekar genişlikte, arızalı bir yerdir. Fidanlık kurulmaya başlamadan evvel birçok yerleri bir mahalle harabesinden, kızılağaçlıktan ve çalılıktan ibaretti. Çay tohumlarının dikme mevsimi gelmiş, geçmek üzere idi. Vekâletçe Rusya’ya daha evvelden 2000 kilo çay tohumu sipariş edilmişti. Fakat henüz gelmemişti. Ne zaman geleceği belli değildi. Tohumlar geldiğinde bekleyecek zaman yoktu. Tohumlar gelinceye kadar yerleri hazırlamak, geldikleri günden itibaren onları dikmeğe başlamak icap ediyordu. Bununla beraber hemen işe başlamak, en kısa zamanda harabeleri, ormanları kaldırmak, yerlerini çay ekim ve dikimine hazırlamak, duvarlar, setler yapmak, bütün bu işlere hep birden başlamak lâzım geliyordu. Böyle düşünüldü ve böyle yapıldı.

ÇAYIN MİLADİ 1937 YILIDIR
Rize de fidanlık 1924 yılında kurulmuştu. Bura da her türlü fide yetiştiriliyordu. Sadece Çay fidanlığı kurma işine 8 Mart 1937 de başlandı. Gün geçtikçe işe hız verildi. Amele miktarı ihtiyaç nispetinde artırıldı. İşlerine ve yerlerine göre guruplara ayrıldı. Her guruba bir amele başı, bütün bunları takip etmek, bunların kayıt ve hesaplarını yapmak üzere bir çay bakım memuru H. Cahit Yılmaz tayin edildi. Bana da genel direktörlük ödevi görüldü. Vekâletçe Rusya’ya ısmarlanan 2000 kilo çay tohumu Rize’ye 19 Mart 1937 tarihinde geldi. Bu Rize Çay tarımında sanayileşmenin başlangıcıdır. Gelen tohumlar, 20 Mart 1937 de gümrükten alınarak fidanlığa götürülmüş ve 21 Mart 1937; de dikilmeye başlanmıştı. Tahta sandıklarda getirilen tohumların bir kısmı suda ıslatılmadan, bir kısmı 1-2 gün suda ıslatıldıktan sonra dikimi gecikecek olan diğer bir kısmı da hem muhafaza edilip lüzum görüldükçe tedricen dikilmişlerdir. Dikilen tohumlar 15-20 gün gibi kısa zamanda toprak yüzüne çıkmışlardır. Hali hazırda çay tohum bahçesi, olan 'bu yerde üçer metre aralıkla dikilmiş, üç yaşında 10000 kadar çay fidanı vardır. Fidanları zayıf düşürmemek için şimdiye kadar çiçekleri koparılmış, onların meyve verimlerine müsaade edilmemiştir. Bu seneden sonra azar azar tohum vermelerine müsaade edilecektir. Bu fidanlık az zaman sonra senelik çay tohumu ihtiyacımızı karşılayacaktır.

ÇAY GÜNÜ KUTLANIRDI
Mıntıka halkının refahı ve Türkiye’nin iktisadi hayatı çok ilgili olan ve bir kaç seneden beri bu Rize çayı için sarf edilen mesaiyi saygı ile anmak ve hatırlamak Ziraat Vekâleti Rize Narenciye ve çay fidanlığının ilk çay günü olarak kabul edilen tarih 21 Mayıs 1939 her yıl törenle kutlanır. Cumhuriyet Hükümeti narenciye, çay, bambu ve saire gibi faydalı nebatlar ziraat ve sanatının bu memlekette ve dolayısıyla bütün Türkiye’de yayılmasını temin gayesi ile 1340 senesinde fidanlığı tesise başladı. Şu etrafımızda gördüğünüz yaşlıca narenciye ağaçları ve yol kenarlarında bordür halinde bulunan çay fidanları zamanın canlı hatıralarıdır. Muhit halkı narenciye ziraatına nispeten alışık olduğu halde memlekette büsbütün yeni olan çay ziraatına yabancı olduğu aynı zamanda çay ziraat ve tekniğinin yayılması kendisine mahsus teşkilâtı, kanunî ve malî müeyyidiyeleri istediği için fidanlık başlangıçta daha ziyade narenciye fidanları yetiştirmeğe yönelmişti. Halkın çay ziraat ve tekniğine yabancı olmasından ayni zamanda onları çay ziraatına teşvik edecek teşkilat ve kanunî müeyyideler bulunmadığı için o teşebbüslerden mahsus neticeler elde edilememiştir. Şu halde her yeni işte her memlekette olduğu gibi bizde de çay ziraat ve tekniğinin yayılması bir tekâmül devresi geçirmiştir. O devre geçti. Artık bu mühim davanın müspet ve verimli çalışma devresi geldi ve başladı. 

İSMET PAŞA’NIN RİZE ZİYARETİ İLE ÇAY TARIMI SANAYİLEŞMESİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Bu devre 1935 senesinde Rize’yi şereflendiren o zamanın başvekili, bu zamanın Cumhur Reisi Millî Şef İnönü’nün irşat ve direktifi ile başlamıştır. O seneden itibarendir ki tedricen mıntıkada çay ziraatının yayılması için tesisat ve teşkilât yapılmağa girişilmiştir. İlk evvel 936-937 senesinde Hayrat mahallesinde şu karşıda görülen III dekar genişliğindeki çay fidanlığı yeri istimlak edilmiş, metruk bir mahalle harabesinden ibaret olan burası az zaman ıslah edilerek kabili ziraat bir hale getirilmiş, 1937 senesi ilkbaharında buraya 2000 kilo çay tohumu ekilmiştir. Bunlardan meydana gelen fidanlardan 10.000 kadarı üçer metre aralıkla Hayrat fidanlığına tohum almak üzere damızlık olarak dikilmiş, gerisi halka verilmiş ve bunlarla 104 parçada 160 dekar çay bahçesi yapılmıştır.

BATUM’DAN GETİRİLEN ÇAY TOHUMLARI
1937 senesi zarfında gene çay müessesesi yapılmak üzere Fener mahallesinde 108 dekar yer istimlakine teşebbüs edilmekle beraber Ziraat Vekâletince bir taraftan çay ziraatı teşkilâtı artırılmış, diğer taraftan Batum’a 10000 kilo çay tohumu sipariş edilmişti. Bunlar geldiği zaman dikilmek üzere Vilâyetin Malpet ile Mapavri mıntıkaları arası her biri 10-20 mahalle veya köyden müteşekkil olmak üzere 6 mıntıkaya ayrılmış ve bunların her birine birer seyyar memur tayin edilmiştir. Geri kalmağa tahammülü yoktu. Elde henüz bir kanun ve bir müeyyide mevcut 'değildi. Halk çay ziraatına bigâne idi. Gene arkadaşlarla görüştük, bu mühim ve muazzam işi üzerimize aldık. Bu müstacel ve mühim iş için bu gayri müsait şartlar karşısında yer bulmak ve hazırlamak için çok uğraşıldı. Halkla anlaşıldı halktan yer ve yardım temin edildi. Nihayet Vilâyetin İyidere ile Ardeşen nahiyesi arasında halk tarlalarında yapılan çay bahçelerinden tamamen halk tarlalarında 600 dekar üzerine 300 tane çay fidanlığı kuruldu. Bundan başka Fener’de istimlak edilen 108 dekar yerin 90 dekar kadar kısmı hemen imar edildi. Bütün bu fidanlıklara 30.500 kilo çay tohumu dikildi. 

BİR AVUÇ YÜREKLİ İNSAN
30.500 kilo çay tohumunun tahminen ihtiva ettiği 25 milyon çay tohumunu birer birer ve mikropil denilen baş tarafları aşağı gelecek surette dikmenin ne kadar büyük fedakârlığı icap ettiğini arz etmeye lüzum yoktur. Gayri müsait şartlar karşısında başarılan bu iş Türk yapıcılığı Türk gençliğinin çalışkanlığı ve fedakârlığı namına iftihar edilecek bir muvaffakiyettir. Bu mıntıkalardan Malpet ve Aspet mıntıkasına M. Feyzi Gökçeli, Azaklı mıntıkasına Sadullah Dikmen,  Şehir mıntıkasına H. Cahit Yılmaz, Gündoğdu mıntıkasına Hilmi Somay, Mapavri mıntıkasına Hakkı Balköse, Rize merkez kazasında ile Pazar mıntıkasına Salih Yılmaz üstün bir gayretle görev yaptılar. Bütün bu mühim ve geniş iş yürütülürken genç arkadaşlarımızın kendilerine tevdi edilen vazifeyi Türk gençliğine yakışır bir fedakârlıkla ifa ettiklerini görmekle beraber Ziraat Vekâletinden, Vilâyet makamından, vilâyet mâliyesinden, Adliye, Jandarma ve emniyet teşkilâtımızdan, nahiye müdürlerinden ve halkevleri teşkilâtından büyük yardımlar gördük. Bu işin muvaffakiyetle başarılmasında bu yardımların büyük hissesi vardır. Bunları saygı ile anar ve arz ederim.

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları

Rize deyip geçilmez...

 • 1
 • 0
 • 160

Atma türkü geleneğinin atası

 • 0
 • 0
 • 71

Çayelili Ali Fuat Albayrak'ın ardından

 • 0
 • 0
 • 175

Pazarlılar Birliği'nde kitap tanıtımı ve imza günü

 • 0
 • 0
 • 95

Rize çayının tarihinden kesitler

 • 0
 • 0
 • 98

Türk denizcilik tarihinin unutulmaz Rizelisi

 • 0
 • 0
 • 144

Baba Reis Ekrem Orhon'dan anlamlı mektup

 • 0
 • 0
 • 157

Orhan Balta sendikacılık tarihinde iz bıraktı

 • 0
 • 0
 • 151

İkizdereli 'Gezmişoğulları'ndan: Deniz Gezmiş

 • 1
 • 0
 • 424

Servet Yardımcı: Her şey Rize'de başladı

 • 0
 • 0
 • 130

Karaahmetoğlu'ndan Yardımcı'ya tam destek

 • 0
 • 0
 • 164

Rize İyidere Sarayköylü ölümsüz bir kahraman: Kahraman Kalkavan

 • 0
 • 0
 • 153

Onların da yolu Rizespor'dan geçti

 • 0
 • 0
 • 178

Rize Belediye Eski Başkanı Ziya Çalışır

 • 0
 • 0
 • 176

Rize siyasetinin güçlü hafızası Sami Kumbasar

 • 0
 • 0
 • 209

30 KUPONA ALINMADI BU VATAN KURTULUŞ MUHACİRLİK VE RİZE

 • 0
 • 0
 • 180

Bir kentin ardında kalan! Rize'nin meşhur 'Kara Valisi' Mehmet Hurşıt Akkaya!

 • 0
 • 0
 • 188

En büyük silahı hayal gücü olan bilge bir gezgin: Cemal Gülas

 • 1
 • 0
 • 236

Mapavrili Dursun Ali Sarıoğlu

 • 0
 • 0
 • 328

Ne Söyledim Sana Ne Söyledim Hiç Oralı Olmadın

 • 0
 • 0
 • 242

Kızıldere Katliamının 52. Yılında Ardeşen Öceli Cihan Alptekin

 • 0
 • 0
 • 886

Milli Mücadelenin Unutulmaz Deniz Kahramanlığı

 • 0
 • 0
 • 238

Bizim Derenun İnsanı Abdurrahim Albayrak

 • 0
 • 0
 • 236

Elleri Kelepçeli Fenerbahçe Başkanı Ve Rize Mebusu

 • 0
 • 0
 • 284

Çayeli Haytefli Sucu Baba

 • 0
 • 0
 • 278

Size Bize Hepimize Yeter Rize'de

 • 0
 • 0
 • 221

NASIL DA ÇAPRPARDI KALPLER ŞENOL BİROL GOL DİYE

 • 0
 • 0
 • 379

SÜLEYMAN KAZMAZ’IN ANILARINDA RİZE’NİN İŞGAL YILLARI

 • 0
 • 0
 • 276

Rizeliler Hep Atasının Yanında Olmuştur

 • 1
 • 0
 • 1038

Rize Eski Valisi Kamil Nezih Okuş

 • 0
 • 0
 • 382

Bilir misin Hemşehrim Rize’nin Köylerini

 • 0
 • 0
 • 287

Çayeli’nin Eski Adının Çaybaşı Olduğunu Biliyor muydunuz?

 • 0
 • 0
 • 322

Rize İkizdere Gezmişoğullarından Deniz Gezmiş

 • 0
 • 0
 • 438

Karadeniz'in İncisi Güzellik Mabedi Rize

 • 0
 • 0
 • 322

Onu Dünya Gıpta İle İzliyor Ödüllendiriyor Ya Biz?

 • 0
 • 0
 • 353

1922 Yılında Rize

 • 0
 • 0
 • 335

Pazarspor’un 50. Yıl Etkinliği İstanbul'da Yapıldı

 • 0
 • 0
 • 302

Türk Sanat Müziğinin Yıldızı Yüksel Uzel Vefat Etti

 • 0
 • 0
 • 385

Türkiye'nin İlk Yerli Boya Üreticisi Hayırsever İş Adamı Ahmet Hamdi İshakoğlu

 • 0
 • 0
 • 340

Rize İlinin Yakın Tarihine Dair Hatıralar

 • 0
 • 0
 • 671

TÜRK SİYASETİNDE AYKIRI BİR PORTRE

 • 0
 • 0
 • 326

BİR KÜLTÜR ABİDESİ TULUMU KONUŞTURAN ADAM: REMZİ BEKAR

 • 0
 • 0
 • 409

ÜLKE YÖNETİMİNDE SÖZ SAHİBİ RİZE PAZARLILAR

 • 0
 • 0
 • 461

RİZE GÜNLERİ ÜZERİNE

 • 0
 • 0
 • 378

PAZARLILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ GENEL KURULU YAPILDI

 • 0
 • 0
 • 445

Vefatının 14. Yılı Anısına (18 Kasım 2009)

 • 0
 • 0
 • 729

Servet Yardımcı: Rize Hatıralarımızın Şehridir

 • 0
 • 0
 • 495

KAZIM KARTAL’IN RİZE ÇAY TARİHİNE KATKILARI

 • 1
 • 0
 • 609

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ

 • 0
 • 0
 • 680

Futbol Sahalarının Arap Ahmet’i

 • 0
 • 0
 • 670

Çamlıhemşin Çinçivalı Murat Karayalçın’ın Anıları

 • 0
 • 0
 • 506

1946 Yılında Hazırlanan Rize Şehri Kat'i İmar Planı

 • 0
 • 0
 • 558

RİZE TURİZMİNDE POTANSİYEL VAR

 • 0
 • 0
 • 469

RİZELİ SİYASİLERİN DARBE HATIRALARI

 • 0
 • 0
 • 462

ŞAMPİYON RİZESPOR (1973-74 SEZONU)

 • 0
 • 0
 • 488

Rize Sporundan Bir Yıldız Kaydı

 • 0
 • 0
 • 537

O Artik Çok Sevdi̇ği̇ Ci̇mi̇l’i̇n Topraklarinda

 • 0
 • 0
 • 593

24 SAATTE 24 FUTBOLCU TRANSFER EDEN RİZESPOR’A SELAM OLSUN

 • 0
 • 0
 • 621

Rize'nin eskimeyen milletvekili Sami Kumbasar

 • 0
 • 0
 • 702

Nerede o eski bayramlar

 • 0
 • 0
 • 510

Rizespor Süper Lig'de Lobimiz Amatör Kümede

 • 2
 • 1
 • 643

Dönemine Damgasını Vurmuş Bir İsim

 • 0
 • 0
 • 842

Dönemine Damgasını Vurmuş Bir İsim Rize Milletvekili TBMM Başkanı Fuat Sirmen

 • 0
 • 0
 • 492

Birlikten kültür doğuyor

 • 0
 • 0
 • 521

Eski İstanbul’un Rizeli Kabadayıları

 • 2
 • 0
 • 11052

Rizespor’un unutulmaz kalecisi Sinan Yenigün

 • 0
 • 0
 • 597

Tarihinden sayfalar

 • 0
 • 0
 • 487

Yazında doğası, çayı ve insanıyla Rize-2

 • 0
 • 0
 • 546

Rize'nin ünlü futbolcuları

 • 0
 • 0
 • 666

Yazında doğası, çayı ve insanıyla Rize-1

 • 0
 • 0
 • 452

Rizeli Savcı Yusuf İzzet Akçal ve Şair Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevi hatıraları

 • 0
 • 0
 • 504

Memleket Kokulu Sanatçı Emin Yağcı'nın Ardından

 • 0
 • 0
 • 521

19 Mayıs'ta Doğdu Aşkımız

 • 0
 • 0
 • 502

Gol Kralı zeki ve çevik Rizespor'u Oktay Çevik

 • 0
 • 0
 • 564

Rize Malpet'ten futbolun zirvesine baba hakkı istedi Beşiktaşlı oldu ona Arap Ahmet derlerdi

 • 0
 • 0
 • 643

Rizelilerin hemşerilik teklifini kabulünün 100. Yılı Anısına

 • 0
 • 0
 • 492

Lefter: Rizeliler'i Rize'yi hiç unutmadım

 • 1
 • 1
 • 557

Merhum Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz'ın Rize Sevgisi

 • 0
 • 0
 • 494

Çayın Başkentinden Türkiye’nin Başkentine Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz

 • 0
 • 0
 • 436

Rize'nin il oluşunun 99. yıl anısına Lazisatan sancağından Rize vilayetine

 • 0
 • 0
 • 618

Rize'nin il oluşunun 99. yılı anısına

 • 0
 • 0
 • 570

Bir Futbol ve Rizespor Emekçisi: Zafer Numan Kanburoğlu

 • 0
 • 0
 • 446

Kurtuluşa yürek koymuş bir Rizeli Mehmet(Ağa) Ekşioğlu

 • 2
 • 0
 • 739

Türk Ordusuna Rizelilerin Hediyesi: Rize Teyyaresi

 • 0
 • 0
 • 453

Aspetli hayırsever Ali Rıza Mete'nin vefatının 7. yılı anısına

 • 1
 • 0
 • 491

Vekil Olmak/Asıl Kalmak

 • 0
 • 0
 • 460

Laz Ziya, Ziya Kalkavan

 • 1
 • 0
 • 535

Rize İlinin Bir Lobisi Yok

 • 1
 • 3
 • 852

Unutulmaz Başhekim

 • 1
 • 0
 • 501

Belediye Bloklarında Sona Yaklaşılıyor

 • 2
 • 0
 • 498

Rize Pazar Tarih Yazar

Rize ilçe ilçe ele alınmalı bir sosyo kültürel envanter çıkarılmalı.....

 • 6
 • 0
 • 747

Rize Günleri Rize'ye Yakışır Olmalı

 • 3
 • 0
 • 688

DEĞERLİ SANATKÂR VE GÖNÜL İNSANI ÇAYELİLİ HEMŞEHRİMİZ DURSUN KARACA’NIN ARDINDAN

Bir Çayeli sevdalısı. Bir İstanbul Beyefendisi. Bir cumhuriyet sevdalısı. Eski futbolcu, eski belediye başkan yardımcısı. Kalıcı eserlere imza atmış bir sanatkar ve en önemlisi gönül insanı Dursun Karaca ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

 • 0
 • 0
 • 123

Vefatının İkinci Yılı Anısına Ahmet Mesut Yılmaz ve Hatıralar

 • 0
 • 0
 • 515

BU TOPRAKLARDAN BİR CİMİLLİ İBO GEÇTİ

 • 0
 • 0
 • 1565

RİZE'NİN KAYBOLAN SEMBOLLERİ

 • 0
 • 0
 • 1801

RİZE’NİN NOSTALJİK DEĞERİ TURİST OTEL VE HATIRALAR

 • 0
 • 0
 • 2469

TURGUT KIRAN’IN ARDINDAN

 • 0
 • 0
 • 3446

RİZE BİZİMDİR VE BAŞKA RİZE YOKTUR

 • 0
 • 0
 • 2447

MÜTEVAZI BİR EFSANE: ALİ YAVUZ

 • 1
 • 0
 • 10443

ÇAY YAPRAĞI ESRA ALKAN'IN KALEMİNDEN DİLE GELDİ

 • 0
 • 0
 • 1154

RİZESPOR'UN KURULUŞ TARİHİ DEĞİŞTİRİLEMEZ

 • 0
 • 0
 • 2151

19 MAYIS TARİHİ RİZESPOR BAYRAMI OLARAK İLAN EDİLMELİDİR

 • 0
 • 0
 • 1262

RİZELİ FUTBOLCULARDAN OLUŞAN RİZESPOR TARİH YAZIYORDU

 • 0
 • 0
 • 6405

TÜRK SİYASET TARİHİNİN İKİ BEYEFENDİ İSMİ: YUSUF İZZET AKÇAL VE EROL YILMAZ AKÇAL

 • 0
 • 0
 • 3589

TÜRK SİYASETİNİN RENKLİ İSMİ: OSMAN KAVRAKOĞLU

 • 0
 • 0
 • 3706

BELEDİYECİLİĞİN BABASI: AYTEKİN KOTİL

 • 0
 • 0
 • 1485

NE RİZE’DE VEFA İSİMLİ BİR SEMT NE DE RİZELİ DE VEFA VAR

 • 0
 • 0
 • 1120

KOCA KAPTAN GÜRSEL AKSEL, RİZESPOR VE VEFA

 • 0
 • 0
 • 894

OLİMPİYAT VE DÜNYA ŞAMPİYONU RİZE’NİN GURURU: KAZIM AYVAZ

 • 0
 • 0
 • 1240

ATATÜRK’ÜN KADIM DOSTU RİZELİ MATARACI MEHMET EFENDİ

 • 1
 • 0
 • 1908

RİZE ESKİ HÜKÜMET TABİBİ: DOKTOR MEHMET ALİ GÜVEN

 • 0
 • 0
 • 1104

GERİYE HOŞ BİR SEDA KALDI

 • 0
 • 0
 • 1000

RİZELİLERİN DERVİŞ ALİ’Sİ

 • 0
 • 0
 • 938

YEŞİL MAVİ RENKLER DÜNDAR AKDENİZ’İN ARMAĞANI

 • 0
 • 0
 • 1243

TURGUT AKSOY’UN ARDINDAN: ÖZEL İNSANDI, GÜZEL İNSANDI

 • 0
 • 0
 • 1193

AZMİ KANDEMİR YAŞAYAN TARİHTİR

 • 0
 • 0
 • 1186

ÜÇ GÜZEL ADAM VE ÜÇEL

 • 0
 • 0
 • 845

TÜRK SİYASET TARİHİNİN RENKLİ İSMİ ALİ TOPUZ'UN ARDINDAN

 • 0
 • 0
 • 828

SİYASETTE SOL KANAT FUTBOLDA STOPER: ALPER TAŞ

 • 0
 • 0
 • 764

'BİZİM SASU' CENGİZ SARIOĞLU

 • 0
 • 0
 • 990

RİZE ÇAYINA ADANAN BİR ÖMÜR: MEHMET ZİHNİ DERİN

 • 0
 • 0
 • 935

RİZE SİYASET TARİHİNDEN RENKLİ BİR POTRE: MEHMET TALAT DOĞAN

 • 0
 • 0
 • 811