Fatih Sultan KAR

Rize İyidere Sarayköylü ölümsüz bir kahraman: Kahraman Kalkavan

 • 0
 • 0
 • 122

1883 yılında Rize İyidere Sarayköy’de doğmuştur. Rizelilerin Vuslat Anası olarak anılan Vuslat Sadıkoğlu’nun babasıdır. Babası Ömer Kalkavan efendidir. Ömer Efendi Bahriye-i sanayi takımından olup mabeyni hümayuna alınmış ve bütün aile 1303 (1887) de İstanbul’a gelip Beşiktaş’a yerleşmiştir. Kahraman Bey, Beşiktaş’ın Kılıç Ali ve Taş mekteplerinde ilk tahsilini yaptıktan sonra Beşiktaş askerî rüştiyesine girerek 15 yaşında buradan mezun oldu. 1898 yılında Kuleli askeri idadisine girdi. Her yıl sınıfını iyi derece ile başarıp üç yılda buradan mezun oldu. 1901 yılında Bahriye mektebine giren Kahraman Bey, 6 Nisan 1904 tarihinde asteğmen olarak mezun oldu. İlk memuriyetini Üsküp’te 5. Nizamiye fırkasının 20. Alayında yaptı. Mezkûr alayın 1. Tabur 3. Bölüğüne tayin oldu. Aynı yılın Ağustos ayında mektepten mezun olduktan 4 ay sonra Luma’da bir isyan çıktı. Kahraman Bey’in taburu isyanı bastırmakla vazifelendirildi. Daha sonra Pezrin ve oradan Bakova’ya gönderildi. Aynı yılın Kasım ayında Peleuke kazasındaki Bulgar harp eşkıyalarının faaliyetlerini önlemek vazifesini alan taburu 1 inci ve 3 üncü bölüklerini bu işle vazifelendirmeleri üzerine Kahraman Bey Metejova ve Başteve müfreze kumandanlıklarında bulundu. 

CEPHEDEN CEPHEYE BİR YAŞAM
1905 yılı ağustosunda Terajiç Köyü’nde 30 kişilik bir harp çetesi ile müsademeye girişerek çeteyi tamamen imha etmiştir, Bu olayda taburun kolağası Murat ağa ile Peleuge kazası jandarma kumandanı Abbas Bey şehit oldular. Bu çarpışmada gösterdiği cesaret ve başarı sonrası 4. Rütbeden bir kıta Mecidi nişanı ile ödüllendirildi. 1905 senesi Ekim ayında Bulgaristan hududu Devemagir kapı komutanlığına tayin edildi. Bu vazifedeki hizmetleri gümüş iftihar ve liyakat madalyalarıyla ödüllendirildi. Bu vazifesi esnasında Bulgaristan hakkında umumi malûmat edinmek gayesiyle birçok Bulgar kasabalarını gizlice dolaşıp lüzumlu malûmat ve krokileri temin etti. Meşrutiyetin ilânını isteyen gazetelerin saraya girmesine yardım eylediği için divanı harbe verdi. 10 Temmuz. 1908 tarihinde meşrutiyetin ilânına kadar aynı vazifesinde kaldı. Daha sonra 20. Alayın 1. Taburuna tayin edildi ve Üsküp’e gitti. 5 inci nizamiye fırkasının emirleriyle çavuş olarak Bulgaristan’a gönderildi. Bulgaristan’in hareketi askeriyesi hakkında malûmat topladı. Bu vazifesi sonrası tekrar kıtasına döndü. 31 Mart 1909 salı günü İstanbul’da meydana gelen bir vaka üzerine taburu ile birlikte Hareket ordusuna iltihak eyledi. 

CEZA GÖRECEĞİMİ BİLSEM BİLE DÜŞMANA SIĞINMAM
11 Nisanda İstanbul’a gelerek taş ve topçu kışlalarında isyan edenlerle müdahale eyledi. Dersaadet (İstanbul) merkez komutanlığı inzibat zabitliğine tayin edildi. Bu vazifesi esnasında Yakup Cemil, Süleyman Askeri gibi muhterem arkadaşları ile beraber memlekete daha faydalı bir vazife almak düşüncesiyle ile jandarma sınıfına geçirildi. 5 Aralık 825 de Trabzon jandarma tensikat dairesi müdür muavinliğine tayin olundu. Bu vazifesi esnasında Samsun, Sinop, Harput, Diyarbakır, Bitlis ve Van jandarmalarım teftiş vazifesiyle bu vilâyetleri dolaştı. 16 Eylül 326 da Yandan Rusya’ya gizlice giderek, Kafkasya hakkında malûmat topladı. Döndükten sonra (Trabzon posta kumandanları mektebi) muallimliğine tayin olunuyor. Bu tayinden canı sıkılan Kahraman Bey, Yemen harekâtına gönüllü olarak iştirak etmek istedi. Ve Yemen’e gitti. Bir aralık (Zeyd) kaymakamlığı vazifesini gördü. Hususî ve gizli vazife ile Aden, Cibudi ve Habeşistan’a gitti. Döndükten sonra İtalya ile harp halinde bulunduğumuz bu sırada İstanbul merkez komutanlığı inzibat subaylığı vazifesine getirildi. O sıralarda Patis’te bulunan Şerif Paşa’nın metresinin zararlı bazı evrakları etrafa yaydığı haberi üzerine bu kadım takip etmek maksadıyla Trabzon’a gönderildi. Muvaffakiyetle bu vazifeyi ikmal ettikten sonra İstanbul’a döndü. Muhalif grup subayları tarafından yapılan bir inkılâp üzerine 7 Ağustos 1911 tarihinde memuriyetten uzaklaştırıldı. Beşiktaş’taki evinde hasta yatağından hiçbir sebep gösterilmeksizin tevkif edildi ve işkencesiyle maruf Bekirağa Bölüğü’nde hapsedildi. Masumiyeti anlaşılıp serbest bırakılmışsa da 25 Eylülde tekrar tevkif edildi. Neden sonra kabahatini söylemişler. Güya Mısırda bulunan Abdülâziz Çavuş hazretleriyle muhabere halindeymiş de Nâzım paşayı vuracakmış. Tevkifini o zamanki gazeteler şiddetle protesto eylediği için tevkif halini uzun devam eylemedi. Hapiste meşrutiyet taraftan birçok arkadaşlarla tanıştı. Gani, Salih, Cemil, Cahit beyler ve mebus Abdullah ve daha birçok meşrutiyet taraftarlarıyla tanıştı. Tevkifi esnasında kendisine çok yardımlarda bulunan Beşiktaşlı baş taharri memuru Osman Bey kendisini Yunanistan kaçırmak isteriği zaman Kahraman Bey ona ”benim suçum yoktur. Ceza göreceğimi bilsem de düşmana sığınmağı şerefime yedirmem” cevabım verdi.

BİR GÖNÜLLÜLER GRUBU
7 Ekim 1911 Tarihinde Bayburt’a sürgün gönderildi. Bayburt gitmek üzere Trabzon’a çıktığı zaman evvelce Trabzon’daki vazifesi esnasında kendini tanıyan ve seven fırka kumandam Abbas Paşa Kahraman Bey’i Bayburt’a göndermeyerek maiyetinde alıkoydu. Bu sıralarda Balkan harbine gitmekte olan redif taburu 2. Bölük yanında Kahraman bey vatanseverliğine hayran kaldığı kethüda Yahya efendi ve sürgüne gönderilirken Kahraman beyi nezarete memur taharri Mahmut ve Raif efendilerle birlikte bir gönüllü grubu tertip etti. Redif taburu ile birlikte gönüllü olarak Balkan harbine iştirak eylediler. 23 Ekim 1911 tarihinde Gelibolu’ya çıktılar. Of taburu subaylarından Raif ve Arif beylerle görüşerek her üç bölükten 50 er kişilik bir çete teşkil etti.

TAŞLIDERE’DE YENİ BİR TARİH YAZILIYORDU
Birinci cihan harbinde Rus cephesi bozulmuş, Hopa ve civarı kahramanca müdafaadan sonra düşmüş düşman Rize’ye doğru ilerliyordu. Şehrin beş kilometre doğusunda Taşlıdere’nin sol sahilinde Binbaşı Kahraman Kalkavan komutasındaki 600 - 700 erden oluşan sahil muhafız taburu düşmanı bekliyordu. Türk kuvvetleri düşmanın köprüyü geçmesine mâni olmak için hâkim tepeleri tutmuş vaziyetteydi. Sabah şafakla beraber Türk siperleri tarafından düşmanın topçu bataryaları seri ve şiddetli bir ateş altına alınıyordu. Bu cehennem ateşi tam dört saat devam ediyordu. Türkler kaçmıştır diyen Ruslar köprüyü geçmek için ilerliyorlar. Köprü ortasına varır varmaz Mehmetçiğin gür sesi duyuluyor. Allah Allah nidaları yeri göğü inletiyordu. Neye uğradığını anlayamayan Moskof geri çekilmek istiyorsa da Mehmetçiğin fişeği vazifesini yapıyor. Binlerce düşman Taşlı Dere sularına karışıyordu. Düşman topçusu daha şiddetli ölüm yağdırıyordu. Bu vahşi hava saatlerce devam ediyordu. Taşlıdere yamaçları hallaç pamuğu gibi savruluyor. Hiç ara vermeden bu ecel yağmuru akşam kararıncaya kadar devam ediyor. Moskof tekrar taarruza geçiyorsa da köprüyü geçmeğe muvaffak olamıyordu.

TAŞLIDERE ANAFARTALARI ANIMSATIYORDU
Gece bazı ehemmiyetsiz hâdiselerle geçiyordu. Sabah güneşi doğmadan Moskof topçusu yine kan püskürüyordu. Bu da yetmiyormuş gibi ilâveten denizden bir torpido çok yakın bir mesafeden siperlen dövüyordu. Sekiz saat fasılasız devam eden top ateşi himayesinde köprüyü geçmek isteyen düşman Mehmetçiğin mavzeri önünde eğilmeğe mecbur kalıyordu. Her geçen gün düşman biraz daha takviye oluyor ve denizden de amansız bir bombardıman dinmek bilmiyor. Harp bütün şiddet ile devam ediyor. Türkler gittikçe azalmakta, Moskof ise gittikçe arkadan cephane, yiyecek ve asker almaktaydı. Kuvvetlerimiz üç yüz kişiye indiği halde Mehmetçik hâlâ bir adım geriye çekilmemişti. Kahraman bey Taşlıdere’de edata bir Analarla oluşturuyordu.

KALKAVAN’IN YARDIMINA MATARACI YETİŞİYORDU
Muharebenin altıncı gecesi karanlıklar içinde bir süvari Türk siperlerine doğru dörtnala ilerliyor, Kahraman Kalkavan’a geri çekilmeleri emrini içeren bir mektup getiriyordu. Gecenin ayazına rağmen zarfı açıp mektubu okuyan binbaşının alnında ter damlaları görünüyordu. Kahraman Bey “Düşman ne kadar kuvvetli olursa olsun, gökten ölüm yağsa bir adım geri çekilmem” diyordu. Bunun üzerine süvari komutanın bir de şifahi emri olduğunu belirtiyordu. Komutan “hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır. Vatanın her karış toprağı düşman kanı ile sulanmadıkça düşmandan kaçacak tek bir Türk yoktur. Fakat parça parça kuvvetleri bir araya toplamamız için geri çekilmenizi ve bu çekilmeyi mümkün olduğu kadar zayiatsız başarmamız lâzımdır” şeklinde emrediyordu. Kahraman Bey bunun üzerine çekilmeyi kabul ediyordu. Kahraman Bey daha sonra cebinden defteri çıkarıp bir şeyler yazıyor ve yazdıklarını Ömer Çavuş’a vererek “hemen şehre gitmesini Mehmet Mataracı’yı bulup yazdığı mektubu ona vermesini emrediyordu. Binbaşı Kahraman Bey bu mektubunda geri çekilme, emri aldığını ve bu emrî zayiatsız yerine getirebilmek için siperlerin siviller tarafından hiç olmazsa bir iki saat daha müdafaa edilmesinin lâzım geldiğini ve gönüllülerin temin edilip derhal gönderilmelerini istiyordu. Ertesi günün akşamı bu gönüllü kahramanlar Mehmetçiklerin aralarında yer almaya başlıyorlardı. Gelen gönüllü sayısı iki yüz elli kişiden oluşuyor ve bunların arasında yirmi kişi yetmiş yaşının üzerine idi.

Kaynaklar
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt ve Denetleme Başkanlığı Arşivi (ATASE)
Teşkilât-ı Mahsusa’nın Kafkasya Misyonu ve Operasyonları Mehmet Bilgin Ötüken Neşriyat İstanbul (2018)
Kahraman Mustafa Ardal Zümrüt Rize Gazetesi Sayı 7/8 – (4/5 Ağustos 1950) 

Yorum Yap

Yazarın Diğer Yazıları

Rize deyip geçilmez...

 • 1
 • 0
 • 100

Atma türkü geleneğinin atası

 • 0
 • 0
 • 42

Çayelili Ali Fuat Albayrak'ın ardından

 • 0
 • 0
 • 144

Pazarlılar Birliği'nde kitap tanıtımı ve imza günü

 • 0
 • 0
 • 72

Rize çayının tarihinden kesitler

 • 0
 • 0
 • 74

Türk denizcilik tarihinin unutulmaz Rizelisi

 • 0
 • 0
 • 112

Baba Reis Ekrem Orhon'dan anlamlı mektup

 • 0
 • 0
 • 129

Orhan Balta sendikacılık tarihinde iz bıraktı

 • 0
 • 0
 • 120

İkizdereli 'Gezmişoğulları'ndan: Deniz Gezmiş

 • 1
 • 0
 • 396

Servet Yardımcı: Her şey Rize'de başladı

 • 0
 • 0
 • 102

Karaahmetoğlu'ndan Yardımcı'ya tam destek

 • 0
 • 0
 • 134

Rize İyidere Sarayköylü ölümsüz bir kahraman: Kahraman Kalkavan

 • 0
 • 0
 • 122

Onların da yolu Rizespor'dan geçti

 • 0
 • 0
 • 144

Rize Belediye Eski Başkanı Ziya Çalışır

 • 0
 • 0
 • 148

Rize siyasetinin güçlü hafızası Sami Kumbasar

 • 0
 • 0
 • 174

30 KUPONA ALINMADI BU VATAN KURTULUŞ MUHACİRLİK VE RİZE

 • 0
 • 0
 • 152

Bir kentin ardında kalan! Rize'nin meşhur 'Kara Valisi' Mehmet Hurşıt Akkaya!

 • 0
 • 0
 • 158

En büyük silahı hayal gücü olan bilge bir gezgin: Cemal Gülas

 • 1
 • 0
 • 202

Mapavrili Dursun Ali Sarıoğlu

 • 0
 • 0
 • 291

Ne Söyledim Sana Ne Söyledim Hiç Oralı Olmadın

 • 0
 • 0
 • 217

Kızıldere Katliamının 52. Yılında Ardeşen Öceli Cihan Alptekin

 • 0
 • 0
 • 872

Milli Mücadelenin Unutulmaz Deniz Kahramanlığı

 • 0
 • 0
 • 217

Bizim Derenun İnsanı Abdurrahim Albayrak

 • 0
 • 0
 • 215

Elleri Kelepçeli Fenerbahçe Başkanı Ve Rize Mebusu

 • 0
 • 0
 • 266

Çayeli Haytefli Sucu Baba

 • 0
 • 0
 • 261

Size Bize Hepimize Yeter Rize'de

 • 0
 • 0
 • 205

NASIL DA ÇAPRPARDI KALPLER ŞENOL BİROL GOL DİYE

 • 0
 • 0
 • 361

SÜLEYMAN KAZMAZ’IN ANILARINDA RİZE’NİN İŞGAL YILLARI

 • 0
 • 0
 • 255

Rizeliler Hep Atasının Yanında Olmuştur

 • 1
 • 0
 • 1014

Rize Eski Valisi Kamil Nezih Okuş

 • 0
 • 0
 • 358

Bilir misin Hemşehrim Rize’nin Köylerini

 • 0
 • 0
 • 273

Çayeli’nin Eski Adının Çaybaşı Olduğunu Biliyor muydunuz?

 • 0
 • 0
 • 310

Rize İkizdere Gezmişoğullarından Deniz Gezmiş

 • 0
 • 0
 • 416

Karadeniz'in İncisi Güzellik Mabedi Rize

 • 0
 • 0
 • 308

Onu Dünya Gıpta İle İzliyor Ödüllendiriyor Ya Biz?

 • 0
 • 0
 • 339

1922 Yılında Rize

 • 0
 • 0
 • 320

Pazarspor’un 50. Yıl Etkinliği İstanbul'da Yapıldı

 • 0
 • 0
 • 286

Türk Sanat Müziğinin Yıldızı Yüksel Uzel Vefat Etti

 • 0
 • 0
 • 374

Türkiye'nin İlk Yerli Boya Üreticisi Hayırsever İş Adamı Ahmet Hamdi İshakoğlu

 • 0
 • 0
 • 326

Rize İlinin Yakın Tarihine Dair Hatıralar

 • 0
 • 0
 • 650

TÜRK SİYASETİNDE AYKIRI BİR PORTRE

 • 0
 • 0
 • 317

BİR KÜLTÜR ABİDESİ TULUMU KONUŞTURAN ADAM: REMZİ BEKAR

 • 0
 • 0
 • 398

ÜLKE YÖNETİMİNDE SÖZ SAHİBİ RİZE PAZARLILAR

 • 0
 • 0
 • 444

RİZE GÜNLERİ ÜZERİNE

 • 0
 • 0
 • 364

PAZARLILAR BİRLİĞİ DERNEĞİ GENEL KURULU YAPILDI

 • 0
 • 0
 • 428

Vefatının 14. Yılı Anısına (18 Kasım 2009)

 • 0
 • 0
 • 715

Servet Yardımcı: Rize Hatıralarımızın Şehridir

 • 0
 • 0
 • 473

KAZIM KARTAL’IN RİZE ÇAY TARİHİNE KATKILARI

 • 1
 • 0
 • 595

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ

 • 0
 • 0
 • 655

Futbol Sahalarının Arap Ahmet’i

 • 0
 • 0
 • 656

Çamlıhemşin Çinçivalı Murat Karayalçın’ın Anıları

 • 0
 • 0
 • 492

1946 Yılında Hazırlanan Rize Şehri Kat'i İmar Planı

 • 0
 • 0
 • 546

RİZE TURİZMİNDE POTANSİYEL VAR

 • 0
 • 0
 • 456

RİZELİ SİYASİLERİN DARBE HATIRALARI

 • 0
 • 0
 • 452

ŞAMPİYON RİZESPOR (1973-74 SEZONU)

 • 0
 • 0
 • 475

Rize Sporundan Bir Yıldız Kaydı

 • 0
 • 0
 • 527

O Artik Çok Sevdi̇ği̇ Ci̇mi̇l’i̇n Topraklarinda

 • 0
 • 0
 • 578

24 SAATTE 24 FUTBOLCU TRANSFER EDEN RİZESPOR’A SELAM OLSUN

 • 0
 • 0
 • 606

Rize'nin eskimeyen milletvekili Sami Kumbasar

 • 0
 • 0
 • 689

Nerede o eski bayramlar

 • 0
 • 0
 • 497

Rizespor Süper Lig'de Lobimiz Amatör Kümede

 • 2
 • 1
 • 632

Dönemine Damgasını Vurmuş Bir İsim

 • 0
 • 0
 • 832

Dönemine Damgasını Vurmuş Bir İsim Rize Milletvekili TBMM Başkanı Fuat Sirmen

 • 0
 • 0
 • 481

Birlikten kültür doğuyor

 • 0
 • 0
 • 506

Eski İstanbul’un Rizeli Kabadayıları

 • 2
 • 0
 • 11030

Rizespor’un unutulmaz kalecisi Sinan Yenigün

 • 0
 • 0
 • 580

Tarihinden sayfalar

 • 0
 • 0
 • 473

Yazında doğası, çayı ve insanıyla Rize-2

 • 0
 • 0
 • 531

Rize'nin ünlü futbolcuları

 • 0
 • 0
 • 651

Yazında doğası, çayı ve insanıyla Rize-1

 • 0
 • 0
 • 439

Rizeli Savcı Yusuf İzzet Akçal ve Şair Nazım Hikmet’in Bursa Cezaevi hatıraları

 • 0
 • 0
 • 482

Memleket Kokulu Sanatçı Emin Yağcı'nın Ardından

 • 0
 • 0
 • 508

19 Mayıs'ta Doğdu Aşkımız

 • 0
 • 0
 • 493

Gol Kralı zeki ve çevik Rizespor'u Oktay Çevik

 • 0
 • 0
 • 549

Rize Malpet'ten futbolun zirvesine baba hakkı istedi Beşiktaşlı oldu ona Arap Ahmet derlerdi

 • 0
 • 0
 • 629

Rizelilerin hemşerilik teklifini kabulünün 100. Yılı Anısına

 • 0
 • 0
 • 480

Lefter: Rizeliler'i Rize'yi hiç unutmadım

 • 1
 • 1
 • 541

Merhum Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz'ın Rize Sevgisi

 • 0
 • 0
 • 479

Çayın Başkentinden Türkiye’nin Başkentine Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz

 • 0
 • 0
 • 421

Rize'nin il oluşunun 99. yıl anısına Lazisatan sancağından Rize vilayetine

 • 0
 • 0
 • 576

Rize'nin il oluşunun 99. yılı anısına

 • 0
 • 0
 • 553

Bir Futbol ve Rizespor Emekçisi: Zafer Numan Kanburoğlu

 • 0
 • 0
 • 432

Kurtuluşa yürek koymuş bir Rizeli Mehmet(Ağa) Ekşioğlu

 • 2
 • 0
 • 721

Türk Ordusuna Rizelilerin Hediyesi: Rize Teyyaresi

 • 0
 • 0
 • 441

Aspetli hayırsever Ali Rıza Mete'nin vefatının 7. yılı anısına

 • 1
 • 0
 • 474

Vekil Olmak/Asıl Kalmak

 • 0
 • 0
 • 449

Laz Ziya, Ziya Kalkavan

 • 1
 • 0
 • 524

Rize İlinin Bir Lobisi Yok

 • 1
 • 3
 • 841

Unutulmaz Başhekim

 • 1
 • 0
 • 485

Belediye Bloklarında Sona Yaklaşılıyor

 • 2
 • 0
 • 484

Rize Pazar Tarih Yazar

Rize ilçe ilçe ele alınmalı bir sosyo kültürel envanter çıkarılmalı.....

 • 6
 • 0
 • 731

Rize Günleri Rize'ye Yakışır Olmalı

 • 3
 • 0
 • 673

DEĞERLİ SANATKÂR VE GÖNÜL İNSANI ÇAYELİLİ HEMŞEHRİMİZ DURSUN KARACA’NIN ARDINDAN

Bir Çayeli sevdalısı. Bir İstanbul Beyefendisi. Bir cumhuriyet sevdalısı. Eski futbolcu, eski belediye başkan yardımcısı. Kalıcı eserlere imza atmış bir sanatkar ve en önemlisi gönül insanı Dursun Karaca ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

 • 0
 • 0
 • 123

Vefatının İkinci Yılı Anısına Ahmet Mesut Yılmaz ve Hatıralar

 • 0
 • 0
 • 504

BU TOPRAKLARDAN BİR CİMİLLİ İBO GEÇTİ

 • 0
 • 0
 • 1554

RİZE'NİN KAYBOLAN SEMBOLLERİ

 • 0
 • 0
 • 1785

RİZE’NİN NOSTALJİK DEĞERİ TURİST OTEL VE HATIRALAR

 • 0
 • 0
 • 2453

TURGUT KIRAN’IN ARDINDAN

 • 0
 • 0
 • 3434

RİZE BİZİMDİR VE BAŞKA RİZE YOKTUR

 • 0
 • 0
 • 2433

MÜTEVAZI BİR EFSANE: ALİ YAVUZ

 • 1
 • 0
 • 10429

ÇAY YAPRAĞI ESRA ALKAN'IN KALEMİNDEN DİLE GELDİ

 • 0
 • 0
 • 1142

RİZESPOR'UN KURULUŞ TARİHİ DEĞİŞTİRİLEMEZ

 • 0
 • 0
 • 2139

19 MAYIS TARİHİ RİZESPOR BAYRAMI OLARAK İLAN EDİLMELİDİR

 • 0
 • 0
 • 1249

RİZELİ FUTBOLCULARDAN OLUŞAN RİZESPOR TARİH YAZIYORDU

 • 0
 • 0
 • 6392

TÜRK SİYASET TARİHİNİN İKİ BEYEFENDİ İSMİ: YUSUF İZZET AKÇAL VE EROL YILMAZ AKÇAL

 • 0
 • 0
 • 3576

TÜRK SİYASETİNİN RENKLİ İSMİ: OSMAN KAVRAKOĞLU

 • 0
 • 0
 • 3690

BELEDİYECİLİĞİN BABASI: AYTEKİN KOTİL

 • 0
 • 0
 • 1473

NE RİZE’DE VEFA İSİMLİ BİR SEMT NE DE RİZELİ DE VEFA VAR

 • 0
 • 0
 • 1107

KOCA KAPTAN GÜRSEL AKSEL, RİZESPOR VE VEFA

 • 0
 • 0
 • 883

OLİMPİYAT VE DÜNYA ŞAMPİYONU RİZE’NİN GURURU: KAZIM AYVAZ

 • 0
 • 0
 • 1225

ATATÜRK’ÜN KADIM DOSTU RİZELİ MATARACI MEHMET EFENDİ

 • 1
 • 0
 • 1895

RİZE ESKİ HÜKÜMET TABİBİ: DOKTOR MEHMET ALİ GÜVEN

 • 0
 • 0
 • 1091

GERİYE HOŞ BİR SEDA KALDI

 • 0
 • 0
 • 986

RİZELİLERİN DERVİŞ ALİ’Sİ

 • 0
 • 0
 • 926

YEŞİL MAVİ RENKLER DÜNDAR AKDENİZ’İN ARMAĞANI

 • 0
 • 0
 • 1209

TURGUT AKSOY’UN ARDINDAN: ÖZEL İNSANDI, GÜZEL İNSANDI

 • 0
 • 0
 • 1179

AZMİ KANDEMİR YAŞAYAN TARİHTİR

 • 0
 • 0
 • 1173

ÜÇ GÜZEL ADAM VE ÜÇEL

 • 0
 • 0
 • 832

TÜRK SİYASET TARİHİNİN RENKLİ İSMİ ALİ TOPUZ'UN ARDINDAN

 • 0
 • 0
 • 817

SİYASETTE SOL KANAT FUTBOLDA STOPER: ALPER TAŞ

 • 0
 • 0
 • 752

'BİZİM SASU' CENGİZ SARIOĞLU

 • 0
 • 0
 • 975

RİZE ÇAYINA ADANAN BİR ÖMÜR: MEHMET ZİHNİ DERİN

 • 0
 • 0
 • 925

RİZE SİYASET TARİHİNDEN RENKLİ BİR POTRE: MEHMET TALAT DOĞAN

 • 0
 • 0
 • 797