LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

  • 0
  • 0

LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

30 KALEM LABORATUVAR CİHAZI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/450372

 

1-İdarenin
a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : FENER MAH. ZİHNİ DERİN YERLEŞKESİ 53100 RİZE MERKEZ/RİZE
c) Telefon ve faks numarası : 4642236126 - 4642234870
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 30 KALEM LABORATUVAR CİHAZI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 30 KALEM-LABORATUVAR CİHAZI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1-15. kalemler MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 16-20. Kalemler FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 21-22. kalemler SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 23-30. Kalemler DENEY HAYVANLARI UYG. AR. MERK.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günü içinde teslimat yapılmalıdır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi kabul edilecektir

-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.05.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu - Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi Merkez - Rize

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
Sanayi Sicil Belgesi İhale Bazında   Tek ortağın sunması yeterlidir.
İmalatçı Belgesi İhale Bazında   Tek ortağın sunması yeterlidir.
Yetkili Satıcı Belgesi İhale Bazında 9, 10 ve 11. kalemler için yetkili satıcı belgesi istenmemektedir. Tek ortağın sunması yeterlidir.
Yetkili Temsilci Belgesi İhale Bazında 9, 10 ve 11. kalemler için yetkili temsilci belgesi istenmemektedir. Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
Kalite ve standarda ilişkin belgeler İhale Bazında Teknik şartnamesinde bu yönde belge istendiğine dair düzenleme olan cihazlar için ulusal veya dengi uluslararası standarda uygunluğu gösteren belgelerden birisi yeterlidir. Bu standartlara dair düzenleme yapılmayan cihazlar için belge sunma zorunluluğu yoktur. Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Belge Adı İhale/Kısım/Kısımlar Açıklama Ortak Girişimlerde
Katalog İhale Bazında Teknik şartnameyi karşılayan özellikler ve teklif edilen cihazın teklif sırası, katalog üzerinde madde madde gösterilecektir. Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Haber :

Yorum Yap

Sinop'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Sinop'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

  • 0
  • 0
Rize'de yüksek rakımlı yayla yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor

Rize'de yüksek rakımlı yayla yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor

  • 0
  • 0

Çay tarımı için ilk denemeler hangi şehirde yapılmıştır?