GÜVENLİK PERSONELİ KIYAFET ALIMI

GÜVENLİK PERSONELİ KIYAFET ALIMI

  • 0
  • 0

GÜVENLİK PERSONELİ KIYAFET

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Güvenlik Personeli Kıyafet mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/491040

 

1-İdarenin
a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : FENER MAH. ZİHNİ DERİN YERLEŞKESİ 53100 RİZE MERKEZ/RİZE
c) Telefon ve faks numarası : 4642236126 - 4642234870
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Güvenlik Personeli Kıyafet
b) Niteliği, türü ve miktarı : 11 KALEM - GÜVENLİK PERSONELİ KIYAFETİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günü içinde teslimat yapılmalıdır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi kabul edilecektir

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.05.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu - Fener Mah. Zihni Derin Yerleşkesi Merkez - Rize

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Haber :

Yorum Yap

Site içinde yakalanan yılan doğaya salındı

Site içinde yakalanan yılan doğaya salındı

  • 0
  • 0
Güneysu Millet Bahçesi'ne girişler yasaklanıyor

Güneysu Millet Bahçesi'ne girişler yasaklanıyor

  • 0
  • 0

Türkiye'de sadece Kaçkar'da 3000 metre yükseklikte görülebilen bitki hangisidir?