MERA ISLAH VE AMENAJMAN İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

MERA ISLAH VE AMENAJMAN İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

  • 0
  • 0

MERA ISLAH VE AMENAJMAN İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

                                        RİZE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

         Rize İlçelerinde Mera Islah ve Amenajman Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/348019

 

1-İdarenin
a) Adı : RİZE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Gülbahar Mahallesi Atatürk Cad. 521 53020 MERKEZ/RİZE
c) Telefon ve faks numarası : 4642130458 - 4642130457
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Rize İlçelerinde Mera Islah ve Amenajman Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Rize İlçeleri yaylak alanlarında aşagıda miktarı verilen işler yapılacaktır. 1 adet 2,5metreküp çelik depo ve muhafazası 2 adet 10 ton çelik depo ve muhafazası 1 adet 30metreküp çelik depo ve muhafazası 1adet 5 metreküp çelik depo ve muhafazası 5 adet 1,25 metreküp çelik depo ve muhafazası 18 adet sıvat 3 adet su toplama havuzu 8400 metre su iletim hattı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1. İkizdere Ilıca Köyü Faso Vartova Viçvanak Sırt Yayla Yaylak Alanı 2. İkizdere İlçesi Ilıca Köyü Yumurta Tepe ve Kara Tepe Yaylak Alanı 3. Çamlıhemşin İlçesi Yayla Köy Köyü Elevit Karunç Nafka Yaylak Alanı 4. Çamlıhemşin İlçesi Çat Köyü Canberlik Yaylak Alanı 5..Çamlıhemşin İlçesi Orta Yayla Köyü İşmer-Güneli Yaylak Alanı 6. Çayeli İlçesi İncesu Köyü Calf Yaylak Alanı 7. Çayeli İlçesi İncesu köyü Eğnaçor Yaylak Alanı
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.05.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Rize Tarım ve Orman il Müdürlüğü


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A Altyapı işleri  IV. Grup İçme ve kullanma suyu , kanalizasyon işleri ve bu işler kapsamında yapılan ikmal,tamamlama,onarım ve tadilat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat ve Çevre Mühendisi


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.


 

Haber :

Yorum Yap

Trabzon’un Sürmene ilçesinde sular çekildi, hasarın boyutu ortaya çıktı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde sular çekildi, hasarın boyutu ortaya çıktı

  • 0
  • 0
Ayder Yaylası Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandı mı?

Ayder Yaylası Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandı mı?

  • 0
  • 0

''Kartof'' ne demektir?