RİZE İL ÖZEL İDARESİ

RİZE İL ÖZEL İDARESİ

  • 0
  • 0

ÇEŞİTLİ CİNSTE PATLAYICI MADDE VE ATEŞLEME ELEMANI ALIMI İŞİ

ÇEŞİTLİ CİNSTE PATLAYICI MADDE VE ATEŞLEME ELEMANI ALIMI İŞİ

RİZE İL ÖZEL İDARESİ
ÇEŞİTLİ CİNSTE PATLAYICI MADDE VE ATEŞLEME ELEMANI ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/481050

 

1-İdarenin
a) Adı : RİZE İL ÖZEL İDARESİ
b) Adresi : Engindere Mah. Türkmenbaşı Cad. No: 11 53020 Merkez/RİZE
c) Telefon ve faks numarası : 4642260910 - 4642260909
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : ÇEŞİTLİ CİNSTE PATLAYICI MADDE VE ATEŞLEME ELEMANI ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : * 9.000 kg Dinamit (Emülsiyon Patlayıcı) (27 x 225 mm) * 800 adet Elektrikli Kapsül (Gecikmesiz) (2,5 m) * 4500 adet Elektriksiz (Non-electric) Kapsül (MS) * 8.000 m İnfilaklı Fitil (10 g/m) * 10.000 m Ateşleme Kablosu (Zil Teli) (0,5 mm²)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Rize İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü çalışma sahasında yer alan muhtelif köy, yayla ve mezra yolları inşaatı sahasına
ç) Süresi/teslim tarihi : Satın alınacak patlayıcı maddeler, İdaremize ait patlayıcı madde deposu bulunmadığından yükleniciye ait patlayıcı madde deposundan İdaremizin ihtiyacı kadar (her seferde en az 40 kg dinamit, yeterli miktarda kapsül, fitil ve zil teli) peyderpey iş yerine (çalışma sahasına) çekilerek kullanılacaktır. Teslimat esnasında görevli personel ile kolluk güçleri tarafından tanzim ve imza olunan "Patlayıcı Madde Satın Alma Tutanağı" düzenlenecektir. Malın tamamı sözleşmenin imzalanmasını takip eden 12 (oniki) ay içerisinde idaremizin ihtiyacı doğrultusunda peyderpey teslim alınacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanılır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.04.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Rize İl Özel İdaresi/A Blok (Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü)/Engindere Mah. Niyazi Türkmenbaşı Cad. No: 11 53020 Merkez/RİZE

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
Yetkili Satıcı Belgesi   Tek ortağın sunması yeterlidir.
Yetkili Temsilci Belgesi   Tek ortağın sunması yeterlidir.
İmalatçı Belgesi   Tek ortağın sunması yeterlidir.
Serbest Bölge Faaliyet Belgesi   Tek ortağın sunması yeterlidir.
Sanayi Sicil Belgesi   Tek ortağın sunması yeterlidir.
Kapasite Raporu   Tek ortağın sunması yeterlidir.
Yerli Malı Belgesi   Tek ortağın sunması yeterlidir.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
Patlayıcı Madde Satış İzin Belgesi   Tek ortağın sunması yeterlidir.
Patlayıcı Madde Depolama İzin Belgesi   Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Haber :

Yorum Yap

Gümüşhane'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Gümüşhane'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

  • 0
  • 0
Bir kişi evinde ölü bulundu

Bir kişi evinde ölü bulundu

  • 0
  • 0

Rizespor'da görev alan ilk yabancı teknik direktörü kimdir?