RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

  • 0
  • 0

KIRTASİYE MALZEMESİ ALIM İHALESİ

KIRTASİYE MALZEMESİ ALIM İHALESİ
RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 


KIRTASİYE MALZEMESİ ALIM İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 

 

İKN : 2024/387345

 

1-İdarenin
a) Adı : RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Paşakuyu Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:1 Rize Sağlık Kompleksi Binası Kat:5 53100 Merkez/RİZE
c) Telefon ve faks numarası : 4642130227 - 4642147585
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : KIRTASİYE MALZEMESİ ALIM İHALESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : 72 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Rize İl Sağlık Müdürlüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaçkar Devlet Hastanesi Fındıklı Devlet Hastanesi Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Rize Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
ç) Süresi/teslim tarihi : 1- Sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlanacak olup, sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme süresi 6 aydır 2- İdare veya Hastanelerin istediği zaman ve miktarda mallar pey der pey teslim edilecektir. 3- İstenilen mallar (posta, telefon, faks veya e-mail ile) bildirim yapıldıktan sonra 10 gün içerisinde Müdürlük ya da Hastanelerin belirttiği yerlere raf teslimi yapılacaktır. 4-Malların Müdürlük ve Hastanelerimize teslimatı tamamen yüklenici tarafından yapılacaktır. 5-Her parti malın teslimine ait fatura o mal tesliminden sonra kesilecek olup, irsaliyeli fatura üzerinde ihale numarası belirtilip mal teslimi yapılacaktır. 6- Teslimat aşamasında doğabilecek her türlü zarar yüklenici firmaya aittir. Nakliye ve taşıma giderleri firma tarafından karşılanacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.04.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Rize İl Sağlık Müdürlüğü -Eğitim ve Toplantı Salonu Kat:4 / Satın Alma Birimi


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1- İdaremizce tebligat yapılmasına mütakip yasal süreler içerisinde  İstekliler ihale konusu her kalem için numune getirecektir.Teknik şartnamede numune belirtilmemiş ise teklif değerlendirme aşamasında teklif edilen ürünün numunesi istenebilir bu durumda istekli numunesini idareye teslim etmek zorundadır.
2- Numune teslim etmeyen isteklilerin,numune vermedikleri kalem/kalemler için teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- Bütün numuneler firma adının ve ihale bilgilerinin yazılı olduğu bir paket içerisinde Rize İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birmine  teslim edilecektir.
 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Haber :

Yorum Yap

Arhavi'de DSİ'ye ait 7 iş makinesi hizmete alındı

Arhavi'de DSİ'ye ait 7 iş makinesi hizmete alındı

  • 0
  • 1
Köyde çıkan yangında 12 ev yandı

Köyde çıkan yangında 12 ev yandı

  • 0
  • 0

Rizespor'un profesyonel liglerde karşılaştığı ilk takım hangisidir?