TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İHALESİ

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İHALESİ

  • 0
  • 0

RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ


TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2024/266892
1-İdarenin
a) Adı  :RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Paşakuyu Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:1 Rize Sağlık Kompleksi Binası Kat:5 53100 MERKEZ/RİZE
c) Telefon ve faks numarası   :4642130227 - 4642147585
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:            https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı  :TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İHALESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı:73 KISIM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer       :RİZE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE HASTANESİ-ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEVLET HASTANESİ-KAÇKAR DEVLET HASTANESİ-FINDIKLI DEVLET HASTANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi   :Sözleşmenin imzalanmasından sonra işe başlanacak olup, sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme süresi 175 gündür. İdarenin istediği zaman ve miktarda mallar peyder pey teslim edilecektir. Malların teslim süresi (posta, telefon, faks veya e-mail ile) bildirim yapıldıktan sonra 10 gün içerisinde sağlık tesisimizin belirttiği yere raf teslimi yapılacaktır. Malların hastanemize teslimatı tamamen yüklenici tarafından yapılacaktır. Her parti malın teslimine ait fatura o mal tesliminden sonra kesilecek olup, irsaliyeli fatura üzerinde ihale numarası belirtilip mal teslimi yapılacaktır. Teslimat aşamasında doğabilecek her türlü zarar yüklenici firmaya aittir. Nakliye ve taşıma giderleri firma tarafından karşılanacaktır.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşme taraflarca karşılıklı imzalanmasına müteakip işe başlanacak
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:28.03.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU KAT 4
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1) İdaremizce tebligat yapılmasına mütakip yasal süreler içerisinde numuneler hastanemize teslim edilecektir.
2) Numune teslim etmeyen istekli firmaların teklifleri ilgili kısımda değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

Haber :

Yorum Yap

Denize düşen otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı

Denize düşen otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı

  • 0
  • 0
Rize-Artvin Havalimanı'nı 5 ayda 425 bini aşkın yolcu kullandı

Rize-Artvin Havalimanı'nı 5 ayda 425 bini aşkın yolcu kullandı

  • 0
  • 0

Rize ve yöresinin simgesi haline gelen, avcılığı da yapılan kuş türü?