RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

  • 0
  • 0

RİZE MERKEZ MAHMUT CELALETTİN ÖKTEN İMAM HATİP ORTAOKULU VE CUMHURİYET ORTAOKULU BİNALARINA ENGELLİ ASANSÖRÜ YAPIM İŞİ

RİZE MERKEZ MAHMUT CELALETTİN ÖKTEN İMAM HATİP ORTAOKULU VE CUMHURİYET ORTAOKULU BİNALARINA ENGELLİ ASANSÖRÜ YAPIM İŞİ
RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI


Rize Merkez Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu Binalarına Engelli Asansörü Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/176761

 

1-İdarenin
a) Adı : RİZE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : EMINETTIN MAH. VALILIK BINASI HASTAHANELER CAD. 351 53100 RİZE MERKEZ/RİZE
c) Telefon ve faks numarası : 4642805300 - 4642805316
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Rize Merkez Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu ve Cumhuriyet Ortaokulu Binalarına Engelli Asansörü Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Merkez Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu Engelli Asansörü Yapım İşi (İnşaat İmalatları Pursantaj Oranı : 29,0114 %, Elektrik Tesisatı Pursantaj Oranı: 20,9886 %) 1 Adet Cumhuriyet Ortaokulu Engelli Asansör Yapım İşi (İnşaat İmalatları Pursantaj Oranı: 29,0114 %, Elektrik Tesisatı Pursantaj Oranı: 20,9886) Toplam (İnşaat İmalatları Pursantaj Oranı: 58,0228 %, Elektrik Tesisatı Pursantaj Oranı: 41,9772)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Merkez Mahmut Celalettin İmam Hatip Ortaokulu ve Merkez Cumhuriyet Ortaokulu
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.03.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Şubesi No:351


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
İhale konusu işin ihale dökümünında yer alan Asansör Şartanmesinde yer alan;
-ISO 9001 2015 Belgesi
-ISO 45001-2018 Belgesi
-ISO 13015 + A1 Belgesi
-CE Belgesi
-TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi
-TSE Uygunluk Belgesi
-Kapasite Raporu
-Sanayi Sicil Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer iş grupları listesinde yer alan C III Grubu Asansör Elektro-Mekanik  İşleri  benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisliği ve Elektrik/Elektoronik Mühendisliği Bölümü Mezunları


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
 

Haber :

Yorum Yap

Rize’de bayram namazı ne zaman?

Rize’de bayram namazı ne zaman?

  • 0
  • 0
Bayram tatiline erken çıkanlar otoyollarda yoğunluk oluşturuyor

Bayram tatiline erken çıkanlar otoyollarda yoğunluk oluşturuyor

  • 0
  • 0

Başrolünde Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı, çekimleri Rize'de yapılan 2010 yapımı film?