AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR

  • 0
  • 0

RİZE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
İlan Süresi : 14
     
Yasal Kapsam : 13 b/2
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 2. adım 863.700,00 - 1.727.489,00
Ortak Alım : Hayır
Sınır Değer Yaklaşık maliyet eşik değerin dört katına eşit veya bu değerin altında
E-İhale : Evet

AKARYAKIT VE MADENİ YAĞ SATIN ALINACAKTIR
RİZE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT VE YAĞ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1364387

 

1-İdarenin
a) Adı : RİZE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : MÜFTÜ MAHALLESI MENDERES BULVARI NO:284 RİZE MERKEZ/RİZE
c) Telefon ve faks numarası : 4642130374-6937 - 4642130374
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : AKARYAKIT VE YAĞ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 20.000 LİTRE MOTORİN (DİĞER) VE 11.000 LİTRE K.BENZİN (95 OKTAN) VE 1.000 LİTRE ADD BLUE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : yerler: a) Deniz araçlarının yakıt ikmali, Yat Limanı (Marina) İskelesi adresinde veya taraflarca belirlenen daha uygun bir alanda (ilçelerimiz dahil) deniz araçlarının bulundukları yerde Jeneratörlere Hizmet binalarımızda bulundukları yerlerde gerçekleştirilecektir. b)İlçe Emniyet Amirliğinin araçlarına teknik şartnamede belirtildiği şekilde bayisi olduğu akaryakıt istasyonlarından, araçların depolarına yüklenecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : 01/01/2024 tarihinde işe başlanacak olup; 31.12.2024 tarihine kadar (31.12.2024 tarihi dahil) 7 gün / 24 saat akaryakıt alımı yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.12.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : RİZE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KONFERANS SALONU 4. KAT


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1-Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi
2-Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu Bayii ise bayi olduğuna dair alınmış bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini,
3- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan istasyonlu bayilik belgesini,
4-  İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan işyeri açma ve izin belgesinin aslı veya noter tastikli sureti ibraz edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Haber :

Yorum Yap

Bakan Şimşek'ten ihracata desteğe devam mesajı

Bakan Şimşek'ten ihracata desteğe devam mesajı

  • 0
  • 0
Türkiye'ye yılın ilk ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2 milyonu aştı

Türkiye'ye yılın ilk ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2 milyonu aştı

  • 0
  • 0

Rize'de kurulan ilk çay bahçeleri için hangi şehirden tohum ithal edilmiştir?