RİZE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İLAN

RİZE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İLAN

  • 0
  • 0

RİZE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)  İLAN  
I.BÖLÜM                                                                                                                                                                                                 SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ
SIRA NO İL/İLÇE MAHALLESİ / KÖYÜ MEVKİİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ FİİLİ DURUMU İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Rize / Merkez Zincirliköprü Köyü ~ 121 12 265,03 Tarla 96 m2 yüzölçümlü kısmı işgalli (Üzerinde Muhdesat var) İmarlı (Sanayi Tesis Alanı ve Yol) 344.539,00 TL 103.361,70 TL 30.11.2023 10:30
II.BÖLÜM                                                                                                                                                                                                SATIŞI YAPILACAK TAŞIT
SIRA NO BULUNDUĞU YER MARKASI PLAKA NO CİNSİ TİPİ MODELİ DURUMU ŞASİ NO FİİLİ DURUMU TAHMİNİ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Rize Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Bahçesi  Ford 53 ABT 772 Kamyonet (BA Kamyon) Ranger Çift Kabin XLT 4x4 2.0 Ecoblue Otomatik Şanzıman 2021 Tamiri Eko. Değildir (Hasarlı) 6FPPXXMJ2PMP05898 Araç sol önden kazalı hasarlı şekilde satılacaktır 480.000,00 TL 48.000,00 TL 30.11.2023 11:00

Açıklamalar:
1- Yukarıda I. ve II. Bölümdeki taşınmaz ve taşıtın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden, karşılarında yazılı tarih ve saatlerde, Rize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasında teşekkül eden (İslampaşa Mahallesi Zincirli Cad. 22. Sokak No:11 Merkez/ Rize) Rize Milli Emlak Müdürlüğüne ait İhale Komisyonu huzurunda satış ihaleleri yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin İhale saatine kadar;
a) Geçici teminat (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b) Tebligat için Türkiye'de adres beyan etmeleri
c) Gerçek kişilerin  nüfus cüzdanı sureti, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri kamu tüzel kişiliklerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını belirtir belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir. 
3- Taşınmaz ve taşınır malların satışlarına ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Rize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli  Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
4- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce, Komisyona ulaşması şarttır.
6- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
7- Taşınırın satış bedelleri üzerinden Karar Pulu Bedeli ile Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca %20 KDV alınacaktır. Aracın alıcısı tarafından yaptırılacak Trafik Tescili ve muayenesi esnasında doğacak her türlü vergi, resim, harç ve para cezaları alıcıya aittir. Taşınmaz satış bedeli üzerinden ayrıca KDV alınmayacaktır.
8- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL' ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL' den 10 Milyon TL' ye kadar olan kısım için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL' yi aşan kısım için % 0.25 (on binde yirmi beş) döner sermaye işlem bedeli alınacaktır. 
9- Taşınmaz satış bedelinin peşin ödenmesi halinde ihale bedeli üzerinden yüzde yirmi indirim uygulanır. (313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin IX. Özel Ödeme Araçları ve Satış Bedelinin Tahsili başlıklı maddesinin ikinci bendi uyarınca.). Satış bedelinin taksitle dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.
10- Bu İhaleye ilişkin bilgiler; rize.csb.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri: www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.
 

Haber :

Yorum Yap

İstanbul DT, 'Frankenstein' ile Rize'ye geliyor

İstanbul DT, 'Frankenstein' ile Rize'ye geliyor

  • 0
  • 0
 Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalandılar

Kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalandılar

  • 0
  • 0